Menu

Vedtægter

Vedtægter for Aarhus Gymnastikforening af 1880

§ 1. Foreningens navn og formål
1.1
Aarhus Gymnastikforening af 1880 - almindeligvis forkortet til AGF - er hjemmehørende i Århus. Foreningen er stiftet 26. september 1880 og har som formål at deltage i
konkurrenceidræt og fremme den almene interesse for idræt, ungdoms - og fritidsarbejde.
Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

§ 2. Medlemsforhold
2.1
Foreningen består af aktive og passive medlemmer.
2.2
Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring herom. For medlemmer under 18 år kræves underskrift af forældre eller værge.
2.3
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med mindst en måneds varsel.
2.4
Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingent ikke betales rettidigt, eller medlemmet skader foreningens anseelse og arbejde.

§ 3. Organisation
3.1
Hovedbestyrelse:
1. Formand
2. Kasserer
3. 6. Øvrige medlemmer
Repræsentantskab:
Repræsentantskabet består af samtlige hovedbestyrelsesm edlemmer samt formanden og den økonomiansvarlige fra de enkelte afdelingsudvalg. Hovedbe styrelsens formand er formand for repræsentantskabet.
Idrætsafdelinger:
Atletikafdeling
Basketballafdeling
Fodboldafdeling
Gymnastikafdeling
Håndboldafdeling
Svømmeafdeling
Tennisafdeling
3.2
Foreningen har med AGF Kontraktfodbold A/S nu Århus Elite A/S indgået en samarbejdsaftale. Foreningen er ikke ansvarlig for dette selskabs forpligtelser.
3.3
Hovedbestyrelsen kan indrømme de enkelte afdelinger tilladelse til at oprette støtteforeninger
på grundlag af vedtægter, der i hvert enkelt tilfælde kræver hovedbe styrelsens forudgående godkendelse og på betingelse af, at en støtteforenings til enhver tid værende formue ved støtteforeningens likvidation eller opløsning på anden vis, tilfalder foreningen.

§ 4. Generalforsamlinger
4.1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
4.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse enten i dagspressen, i et eventuelt klubblad eller ved direkte skriftlig medlemsindkaldelse, evt. pr. e -mail.
Såfremt vedtægtsændringer skal forhandles, skal dette fremgå af bekendtgørelsen, og disse forslag skal senest otte dage før gene ralforsamlingen fremlægges til eftersyn på foreningens kontor.
4.3
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen, når mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det, eller når 30 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest seks uger efter begæringens aflevering. Indvarsling skal ske som ved ordinær generalforsamling.
4.4
Stemmeret på generalforsamlingen har aktive og passive medl emmer over 18 år, som ikke står i kontingentrestance.
4.5
Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde.
4.6
Alle afgørelser på generalforsamlinger bortset fra valg af bestyrelsesmedlemmer træffes ved simpel stemmeflerhed og sker ved hånds oprækning, med mindre mindst 10 stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
4.7
Forslag, der ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til hovedbestyrelsen senest 15. marts.
4.8
Vedtægtsændringer skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en uge og højst seks ugers mellemrum.
4.9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra hovedbestyrelsen
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for foreningens økonomi
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

§ 5. Hovedbestyrelsen
5.1
Hovedbestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og valgbar er ethvert myndigt medlem af foreningen, dog ikke medlemmer af afdelingsudvalg.
5.2
Hovedbestyrelsen består af seks medlemmer: formand, kasserer og fire øvrige medlemmer.
5.3
Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, idet halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.
5.4
Formand og kasserer vælges med simpel stemmeflerhed i tilfælde af stemmelighed foretages omvalg og om nødvendigt lodtrækning, jfr. Stk. 5. De øvrige medlemmer vælges som angivet i stk. 5. Formand og kasserer er ikke på valg samtidigt.
5.5
Såfremt der kun opstilles to kandidater til valget af øvrige medlemmer, er disse valgt. Såfremt der opstilles mere end to kandidater foretages der skriftlig afstemning mellem disse. Hver stemmeberettiget kan stemme på indtil to kandidater. De to kandidater, der har opnået flest stemmer er valgt. Såfremt stemmelighed gør, at der ikke er to kandidater, der har flere stemmer end resten, foretages der omvalg blandt kandidater med lige mange stemmer. Omvalget foregår efter samme retningslinier som selve valget. Såfremt omvalget ikke fører til en afklaring, afgøres valget ved lodtrækning blandt de deltagere i omvalget, der har fået lige mange stemmer.
5.6
Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen afgår i valgperioden, supplerer hovedbestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 6. Hovedbestyrelsens myndighed
6.1
Hovedbestyrelsen leder foreningen efter nærværende vedtægt, herunder administrationen og økonomien. Hovedbestyrelsen sikrer den interne og eksterne kommunikation i foreningen.
6.2
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Alle afgørelser bortset fra væsentlige økonomiske dispositioner, jfr. stk. 3 træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.3
Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at foretage væsentlige økonomiske dispositioner, herunder at købe, sælge og optage lån i fast ejendom, under forudsætning af mindst fire hovedbestyrelsesmedlemmers skriftlige accept. Vedrører en sådan disposition en afdelings træningsaktiv, kan afgørelsen af afdelingen forlanges forelagt en generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse.
6.4
Hovedbestyrelsen skal, såfremt det af økono miske eller sportslige grunde skønnes nødvendigt, træde hjælpende til hvis en afdeling har behov herfor. Hovedbestyrelsen kan eventuelt nedlægge en afdeling afdelingen kan dog forlange beslutningen udskudt til endelig afgørelse på en generalforsamling.
6.5
Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan hovedbestyrelsen foranledige oprettet nye afdelinger.
6.6
Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
6.7
Hovedbestyrelsen kan foretage eksklusion af medlemmer, jvf. § 2, stk. 4. En eksklusion kan indankes for den førstkommende generalforsamling i AGF.
6.8
Foreningen tegnes af formanden sammen med to øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer eller af den samlede hovedbestyrelse.

§ 7. Afdelingsgeneralforsamlinger
7.1
Ordinær generalforsamling in dkaldes af afdelingsudvalget en gang årligt med 14 dages varsel ved bekendtgørelse enten i dagspressen, i klubbladet eller ved direkte skriftlig medlemsindkaldelse evt. pr. e -mail.
7.2
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt udvalget eller 10% af de stemmeberettigede skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. I så fald skal der
omgående foretages indkaldelse som angivet i § 7, stk. 1.
7.3
Stemmeret ved en afdelings generalforsamling har alle afdelingens aktive og passive medlemmer over 16 år, som ikke står i kontingentrestance.
7.4
Generalforsamlingen vælger et afdelingsudvalg bestående af et lige antal personer mindst fire til at lede det daglige arbejde inden for afdelingen. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem, dog ikke med lemmer af hovedbestyrelsen. Mindst det halve antal af udvalgets medlemmer skal være myndige. Valget af udvalgsmedlemmer foregår som beskrevet i § 5, stk. 3 og 5 idet tallet to erstattes af det halve antal medlemmer af udvalget.
7.5
Alle afgørelser træffes som angivet i § 4, stk. 5 og 6.
7.6
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretninger og regnskab
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af udvalgsmedlemmer
5. Eventuelt

§ 8. Afdelingsudvalg
8.1
Udvalgene konstituerer sig selv med mindst formand og økonomiansvarlig. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af vakance supplerer udvalgene sig selv indtil næste ordinære afdelingsgeneralforsamling.
8.2
Udvalgene leder afdelingernes daglige arbejde og tegner afdelingerne gennem valgte repræsentanter i nationale, lokale eller internationale organer, som foreningen er tilsluttet.
8.3
Beslutninger i afdelingsudvalgene træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
8.4
Udvalgene leder afdelingernes økonomi og udarbejder årligt budget, herunder indstilling om afdelingernes kontingent, til hovedbestyrelsen. Det af hovedbestyrelsen godkendte budget må ikke overskrides uden hovedbestyrelsens forudgående accept.
8.5
Såfremt en udvalgsafgørelse vedrører andre medlemmer end den pågældende afdelings medlemmer, skal hovedbestyrelsen godkende dispositionen.

§ 9. Repræsentantskab
9.1
Repræsentantskabet, jvf. § 3.1 bistår hovedbestyrelsen ved samordning af foreningens økonomi og budgetter og foretager indstilling herom til hovedbestyrelsen
9.2
Såvel budget for foreningen som forslag til budgetter for de enkelte idrætsafdelinger for det kommende regnskabsår, herunder budgetter for driften af bestående baneanlæg, klubhus og tennishal, skal hvert år inden 1. december godkendes af repræsentantskabet.
9.3
Kassereren forelægger regnskabet for foreningens revisorer og repræsentantskabet hvert år senest 15. april.
9.4
Repræsentantskabet skal afholde møde mindst to gange årligt med henblik på behandling af dels budgetter og dels foreningens regnskab.
9.5
Repræsentantskabet indkaldes, når hovedbestyrelsen eller fire repræsentantskabsmedlemmer ønsker det. Indkaldelsen, som skal være skriftlig og angive den dagsorden, som skal behandles, skal være afsendt senest 8 dage forud for mødet. Hvert
enkelt repræsentantskabsmedlem skal indkaldes.
9.6
Når repræsentantskabet er lovligt indkaldt, er det beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme. Alle afgørel ser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 10. Foreningens driftsøkonomi
10.1
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens årsrapport revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer, som vælges efter metoden angivet i § 5.5.
10.2
Alle medlemmer betaler kontingent fastsat af hovedbestyrelsen i en kontingentvedtægt efter indstilling fra afdelingerne. Kontingentet tilfalder den pågældende afdeling.
10.3
Den i stk. 2 omtalte kontingentvedtægt udarbejdes en gang årligt af hovedbestyrelsen og indeholder størrelsen af kontingenter for såvel aktive som passive medlemmer.
Ligeledes angives forfaldsterminer, betalingsmåden og størrelsen af tilladelige restancer.
10.4
Medlemmer hører til den eller de afdelinger, hvortil kontingent betales.
10.5
Indtægter ved sportslige arrangementer tilfalder den eller de arrangerende afdelinger.
10.6
Indtægter ved ikke-sportslige arrangementer tilfalder den eller de arrangerende afdelinger. Et sådant arrangement kræver hovedbestyrelsens godkendelse.
10.7
Afdelingerne pålægges en afgift til dækning af fællesudgifter og til finansiering af fælles aktiviteter og fælles goder. Størrelsen af afgiften fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra repræsentantskabet.
10.8
Offentlige tilskud, der tilfalder foreningen, fordeles til afdelingerne og foreningen efter de retningslinier, hvorefter de er ydet. Repræsentantskabet foretager fordelingen og indstiller denne til hovedbestyrelsens godkendelse.
10.9
Har en afdeling et år driftsoverskud, bogføres dette til afdelingens formue.
10.10
Har en afdeling et år driftsunderskud, skal dette dækkes ind af afdelingens formue. Dersom underskuddet overstiger formuen, bogføres den resterende del som afdelingens gæld til foreningen.
10.11
En afdelings gæld til hovedafdelingen skal efter forhandlinger med hovedbestyrelsen afvikles det eller de nærmeste følgende år.
10.12
Har en afdeling driftsunderskud og i forvejen sikret sig godkendelse for en del af dette ved budgetlægning, sker tilbagebetalingen kun af den ikke godkendte del.

§ 11. Opløsning
11.1
Foreningen består, så længe en aktiv afdeling er tilsluttet.
11.2
I tilfælde af opløsning af foreningen skal eventuelle midler anvendes til et eller flere velgørende lokale formål i Århus Kommune i henhold til generalforsamlingens beslutning herom.

Således vedtaget på ordinærgeneralforsamling den 30. april 2007 og ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 2007.

 

Luk